ਦਿਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ

diwali-lampsਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ’ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ’ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਪਟਾਕੇ – ਹਵਾ ਧੂਏਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਲ੍ਹਣ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ।

‘ਚਾਨਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰਾਂ’ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤੇਜਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਸੰਗਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਸੀ।

ਸਾਡੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ – ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਥਾ ਇਸ਼ਨਾਨ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਸਨਾ) ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੌਰਾਣਿਕ ਜਾਣੀ-ਪਹਿਚਾਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਨੂੰ  ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਪ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੁ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੁ!

ਪਰ ਅੰਧਕਾਰ, ਜਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੁਰੇ ਸਮਾਚਾਰਾਂ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚਾਨਣ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਵਾਲੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਨਣ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ – ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵੇਦ ਕਿਤਾਬ (ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ) ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:

ਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਅਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। ਇਹੋ ਆਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੀ ਵਸਤੁ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਉਣ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਇਆ । (ਯੂਹੰਨਾ 1:1-5)

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਉਸ ਉਮੀਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਖਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ

ਸੱਚਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ, ਓਹ ਨਾ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਿਆ ਤੋਂ, ਨਾਂ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਛਿਆ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। (ਯੂਹੰਨਾ 1:9-13)

ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ ਕਿਵੇਂ ‘ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਨਣ’ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ‘ਸੰਸਾਰ’ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ‘ਹਰੇਕ’ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਔਲਾਦ’ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਦਿਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤਿਓਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੇਹ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਹ ਧਾਰਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁ ਦੀ ਜਲ ਪਰਲੋ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ

ਬਾਈਬਲ – ਅਰਥਾਤ ਵੇਦ ਕਿਤਾਬ–’ਨੂਹ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੇਹ ਧਾਰਣ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਲੀਦਾਨ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ  ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਪੂਰਣ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ ਦੀ ਇਬਰਾਨੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਜਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਬਰਾਨੀ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਗਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਬਰਾਨੀ ਭਜਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਬਰਾਨੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਿਸ਼ੀ ਯਸਾਯਾਹ ਹੈ (ਜਿਹੜਾ 750 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 750 ਸਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗਮਨ  ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਝਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਅਗੇਤਰ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ:

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ੍ਹਦੇ  ਸਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਯੇ ਦੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਚਮਕਿਆ। (ਯਸਾਯਾਹ 9:2)।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੇਗੀ? ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ:

ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ੍ਰ ਬੱਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਉਹ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, “ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਨਾਦੀ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ  ਦਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ” (ਯਸਾਯਾਹ 9:6)।

ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਨ੍ਹੇਰੀ ਭਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ।

ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗ਼ਮ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਖ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਙੁ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ  ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ।। (ਯਸਾਯਾਹ 53:4-6)।

ਰਿਸ਼ੀ ਯਸਾਯਾਹ ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 750 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਓਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲੀਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ।

ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਜੋਤ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ, ਭਈ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੀਕ ਅੱਪੜੇ!।। (ਯਸਾਯਾਹ 49:6-7)

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ

ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ  ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ।

ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਿਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ “ਅਨ੍ਹੇਰਿਓਂ ਚਾਨਣ ਚਮਕੇ” ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ।। (2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4 :6)।

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚਾਨਣ ਉਸ ਦੇ “ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ” ਲੱਗਾ

ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ “ਮੁਕਤੀ” ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ  ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਣੇ  ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਪਾਪ ਦੀ ਮਜੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ।। (ਰੋਮੀਆਂ 6:23)।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ “ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼” ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ  ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ  ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ “ਪ੍ਰਾਪਤ” ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਹੰਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਲਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਰਥਾਤ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ (ਯੂਹੰਨਾ 1:12)

ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੁਆਰਾ ਪਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ੀ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿੱਖਿਆ ਸੀ

ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਦਾਸ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ। (ਯਸਾਯਾਹ 53:11)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਥਾ ਇਸ਼ਨਾਨ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਸਨਾ) ਮੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ  ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਪ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੁ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੁ!

ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਾਨਣ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ!

ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?

ਯਿਸੂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਪ੍ਰਥਾ ਇਸ਼ਨਾਨ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਸਨਾ) ਮੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ (ਵੇਦ ਕਿਤਾਬ) ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ…(ਰੋਮੀਆਂ 6:23)

ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। “ਮੌਤ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧ ਅਲੱਗਤਾਈ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲੋਂ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਵਿੱਤਰ (ਪਾਪ ਕੋਂ ਰਹਿਤ) ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।

ਇਹ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲ ਨੂੰ ਉਸਰਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ (ਮੌਤ ਤੋਂ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ੍ਹ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜ੍ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਆਦਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ – ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ – ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦੇ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਹਨ
ਧਰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ – ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ – ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦੇ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਹਨ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ “ਪੁੱਲ” ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ (ਜਿਸ ਦਾ ਅਖੀਰ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾੰਙੁ ਹੈ। ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ੍ਹ ਹੈ ­­­– ਪਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ‘ਪੁੱਲ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼-ਕੁਝ-ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆਂ – ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ – ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਵਸਥਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ ਪਰ … (ਰੋਮੀਆਂ 6:23)

ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਪਰ’ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ, ਅਰਥਾਤ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ – ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਵੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ?

ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੁ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। (ਰੋਮੀਆਂ 6:23)

ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਖੱਡ ਨੂੰ ਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੇ ਠੀਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੁਨਰਉੱਥਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਯ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਖੋਲੋ)

ਯਿਸੂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਪੂਰਣ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।  ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖੱਡ ਉੱਤੇ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਉਣ ਦਾ ਪੁੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

ਯਿਸੂ ਉਹ ਪੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਖੱਡ ਉੱਤੇ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯਿਸੂ ਉਹ ਪੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਖੱਡ ਉੱਤੇ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ …ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਇਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਸਦੀਪਕ ਜੀਉਂਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਰਥਾਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਉਹ ਪੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ – ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ – ਹਾਸਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਇਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਭੁ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਜੀਉਂਣ ਦੇ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ‘ਪਾਰ’ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਇਨਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਾਸਲ’ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (“ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ”) ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (“ਇਸ ਇਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ”)। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਨਾਲ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ’, ਇਸ ਦਾ ‘ਚਿੰਤਨ’, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਮਝਣਾ’ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ੍ਹ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਲ ਉੱਤੇ ‘ਚੱਲਦੇ’ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ

ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇਗਾ (ਰੋਮੀਆਂ 10:12)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ‘ਹਰ ਕਿਸੇ’ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਪ੍ਰਭੁ’ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ – ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪੁਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਹੇ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਅਲੱਗਤਾਈ ਨੂੰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ – ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਨੂੰ ਹਾਂਸਿਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜਕੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ: ਪਾਪ ਦੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ- ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 55 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਨੇ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

kumbh mela image
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਐਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾੱਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲਈ ਹੱਜ ਨੂੰ ਜਾਣ  ਵਾਲੇ ਤੀਰਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ- 2012 ਵਿੱਚ ‘ਸਿਰਫ਼’ 31 ਲੱਖ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੌਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 120 ਅਰਬ ਰੂਪਏ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ? ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ

“ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ ਹੈ।”

ਰਾਏਟਰਸ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ,

77 ਸਾਲ ਦਾ ਘੁਮੱਕੜ੍ਹ ਤਪਸਵੀ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ੰਕਰਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਖੜਾ ਹੈ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਮੈਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ ਹੈ।”

ਐਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਕੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2001 ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ- ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਜੋ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

‘ਪਾਪ’ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਾਵਨਾ

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਭੀੜ ਭਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ਼ ਕਰਨਗੇ, ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ “ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ” ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ- ਪਾਪ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਤਯਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ‘ਠੀਕ’ ਅਤੇ ‘ਗਲ਼ਤ’

ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਤਯਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋਂ, “ਕੀ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਨੈਤਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

“ਅਤੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ (ਸਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼)? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪਨਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਨੀ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਡਰ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ: ਇਹ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ” ਸੱਤਯਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਹਨ 4, ਪ੍ਰ. 339

“ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ?…..

  • ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਅਪਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ।
  • ਦੂਜਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ।
  • ਤੀਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਚੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ।
  • ਚੌਥਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
  • ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ” ਸੱਤਯਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਹਨ 4, ਪ੍ਰ. 348-349

“ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਲਚੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੁਭਵਿਕ ਝੁਕਾਓ ਨਾਲ ਦਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਮੁਚ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ” ਧਰਮ ਵਾਹਿਨੀ, ਪ੍ਰ. 4

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਚਨ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ- ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ (ਅਤੇ ਮੈਂ) ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਓਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ ਸੱਤਯਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹਲੀਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ

“ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟ ਦੇਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ … ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ,” ਸੱਤਯਾ ਸਾਈਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ 2,ਪੰਨਾ. 186.

ਸਖ਼ਤਾਈ ਦਾ ਦਰਜਾ ਠੀਕ ਹੈ- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ‘ਪਾਪ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਤਿਕ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ‘ਪਾਪੀ ’ ਹੈ­ – ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚਿਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸੱਤਯਾ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦੀ ਵੱਲ੍ਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ‘ਚੰਗਾ’ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ – ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ।

ਬਾਈਬਲ (ਵੇਦ ਪੁਸਤਕ) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੁਸਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ (ਅਰਥਾਤ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ (ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸ ਹੁਕਮ), ਸੁਭਾਓ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਵਸਥਾ ਹਨ। ਬਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। (ਰੋਮੀਆਂ 2:14-15)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਦ ਪੁਸਤਕ (ਬਾਈਬਲ) ਆਖਦੀ ਹੈ

ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ (ਰੋਮੀਆਂ 3:23)

ਪਾਪ ਪ੍ਰਤਾਸਨਾ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਵੇਰ ਇਸ਼ਨਾਨ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਸਨਾ) ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ

ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਪ ਦਾ ਸਿੱਟਾਂ ਹਾ। ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੁ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੁ।

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ‘ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ’ ਹੈ

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਠੀਕ ਓਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ –ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ’। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ‘ਕੱਪੜਿਆਂ’ (ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ) ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਸਵਰਗ (‘ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ’) ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਰਤਾ (ਜੀਉਂਣ ਦੇ ਬਿਰਛ) ਤੋਂ ਹੈ।

“ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਣ ਦੇ ਬਿਰਛ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਫਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕਿ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।” (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:14)।

ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ‘ਬੁਰੇ ਸਮਾਚਾਰ’ ਨੂੰ ਵਿਖਾਂਉਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰੀਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ (ਜਾਂ ਯਹੋਵਾਹ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਵੇਦ ਸਾਨੂੰ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹਨ। ਰਿਗਵੇਦ ਪੁਰਸਾਸੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਰਸਾਸੁਕਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੇ ਲਈ (ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ) ਜੋ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ (ਵੇਦ ਪੁਸਤਕ) ਯਿਸੂ ਸਤਸੰਗ (ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਯਿਸੂ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਕਸ਼ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ (ਅਮਰਤਾ) ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।